Hours

Starbucks

Mon-Thurs: 7 a.m. - 7 p.m. 
Fri: 7 a.m. - 5 p.m. 
Sat: 9 a.m. - 2 p.m. 

Chick-fil-A

Mon-Thurs: 7 a.m. - 7 p.m. 
Fri: 7 a.m. - 5 p.m. 
Sat: 11 a.m. - 2 p.m. 

Panda Express

Mon-Thurs: 10 a.m. - 7 p.m. 
Fri: 10 a.m. - 5 p.m. 

Freddy's

Mon-Fri: 10 a.m. - 2 p.m. 

Pizza Hut

Mon-Fri: 10 a.m. - 2 p.m.